สดุดี 33 แด่พระเจ้าผู้ทรงเต็มด้วยรักมั่นคง

การแบ่งเป็นหัวข้อนี้ เพื่อให้การอ่านสะดวกขึ้น ท่านอาจจะแบ่งหัวข้อแตกต่างออกไป การทำเช่นนี้จะทำให้ได้เข้าใจ เห็นชัดว่า ผู้เขียนกำลังคิดถึงอะไร และเขาเปลี่ยนหัวเรื่องที่เขาคิดตอนไหน

สดุดี 33
ชวนให้ร้องเพลงถวายพระเจ้า
1 จงร้องเพลงด้วยความยินดี โอ เหล่าคนที่เที่ยงธรรม
คำสรรเสริญจากคนเที่ยงตรงก็งดงาม
2 จงสรรเสริญพระยาห์เวห์ด้วยเสียงพิณ
ร้องเพลงสรรเสริญพระองค์ด้วยพิณสิบสาย
3 จงร้องเพลงใหม่ถวายพระองค์
เล่นดนตรีอย่างเชี่ยวชาญพร้อมกับเสียงตะโกนอย่างชื่นชม
พระลักษณะของพระเจ้า
4 เพราะพระดำรัสของพระยาห์เวห์นั้นถูกต้อง
ทรงทำราชกิจทั้งสิ้นด้วยความซื่อตรง
5 พระองค์ทรงรักความเที่ยงธรรมและความยุติธรรม 
แผ่นดินโลกเต็มด้วยความรักมั่นคงของพระยาห์เวห์
จักรวาลที่พระองค์ทรงสร้าง
6 ฟ้าสวรรค์ถูกสร้างขึ้นมาด้วยพระดำรัสของพระยาห์เวห์
และดวงดาวทั้งหลายเกิดขึ้นมาโดยลมจากพระโอษฐ์
7 พระองค์ทรงรวบรวมน้ำทะเลเป็นมวลน้ำใหญ่
ทรงเก็บห้วงน้ำลึกไว้ให้อยู่ในคลัง
8 ทั้งโลกเอ๋ย จงเกรงกลัวตัวสั่นต่อพระยาห์เวห์ 
ผู้ที่อาศัยในโลกทั้งสิ้น จงยืนตะลึงเพราะพระองค์
9 เมื่อพระเจ้าตรัส โลกก็เกิดขึ้น 
เมื่อพระองค์ทรงบัญชา โลกก็มั่นคง
ใครจะตั้งตัวต่อต้านพระองค์?
10 พระยาห์เวห์ทรงทำให้การสมคบคิดของชาติต่าง ๆ ไร้ผล
พระองค์ทรงทำให้แผนการของมนุษย์ล้มเหลวไป
11 คำปรึกษาของพระยาห์เวห์ดำรงนิรันดร์ 
แผนการในน้ำพระทัยของพระองค์ มีต่อชนทุกชั่วอายุ
12 ความสุขเป็นของชาติที่พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าของพวกเขา  ประชากรที่พระองค์ทรงเลือกให้เป็นมรดกของพระองค์
พระเจ้าทรงมองดูมนุษย์เสมอ
13 พระยาห์เวห์ทอดพระเนตรมาจากสวรรค์
ทรงมองดูลูกหลานของมนุษย์
14 จากที่ประทับของพระองค์
ทรงมองดูผู้ที่อาศัยอยู่ในโลกอย่างพินิจพิเคราะห์
15 พระองค์เท่านั้นเป็นผู้สร้างใจให้พวกเขา
พระองค์ทรงพิจารณาการงานของพวกเขา
ใครล่ะ จะทำให้ชนะได้จริง ๆ?
16 กษัตริย์มิได้รอดโดยกองทัพใหญ่โต
ผู้ที่แข็งแรงมิได้รับการช่วยกู้ด้วยกำลังมากมายของเขา
17 ที่จะหวังให้ม้าศึกช่วยให้ชัยชนะ ก็ไร้ประโยชน์
มันไม่อาจช่วยใครด้วยกำลังมหาศาลของมัน
18 ดูเถิด พระเนตรของพระเจ้าอยู่เหนือคนที่ยำเกรงพระองค์
อยู่เหนือคนที่หวังในความรักมั่นคงของพระองค์
19 เพื่อให้พระองค์ทรงช่วยกู้เขาจากความตาย
และทำให้เขามีชีวิตอยู่ได้ในยามกันดาร
เราตั้งใจรอคอยพระเจ้าของเรา
20 วิญญาณของเรารอคอยพระยาห์เวห์
ทรงเป็นพระผู้ช่วยและโล่กำบังของเรา
21 จิตใจของเรายินดีในพระองค์
เพราะเราวางใจในพระนามบริสุทธิ์ของพระองค์
22 โอ พระยาห์เวห์.
ขอให้ความรักมั่นคงของพระองค์อยู่เหนือพวกเรา
ตามที่เราหวังใจในพระองค์

พระคำเชื่อมโยง

1* สดุดี 32:11; 97:12; 147:1

2* สดุดี 150:3-6, 144:9

3* อิสยาห์ 42:10, สดุดี 96:1

4* สดุดี 12:6, ทิตัส 1:2

5*ฮีบรู 11:3, 2 เปโตร 3:5, โยบ 33:4

6* ฮีบรู 11:3, 2. เปโตร 3:5, โยบ 33:4

7* อพยพ 15:8

8* วิวรณ์ 15:4; 14:6-7, สดุดี 96:9-10

9* สดุดี 33:6, ปฐมกาล 1:3

10* อิสยาห์ 8:10; 19:3

11* โยบ 23:13,
สุภาษิต 19:21

12* สดุดี 144:15, 1 เปโตร 2:9

13* สดุดี 11:4, โยบ 28:24

14* 1 พงศ์กษัตริย์ 8:39, 1 ทิโมธี 6:16

15* เยเรมีย์ 32:19, สดุดี 44:21

16* สดุดี 44:3, เยเรมีย์ 9:23

17* สุภาษิต 21:31, สดุดี 20:7

18* 1 เปโตร 3:12, โยบ 36:7

19* สุภาษิต 10:3, สดุดี 91:10

20* สดุดี 130:5-6, อิสยาห์ 40:31

21* สดุดี 13:5, วิวรณ์ 4:8

22* สดุดี 119:49

อธิบายเพิ่มเติม

ชวนให้ร้องเพลงถวายพระเจ้า
สดุดี 33:1-3
ตอนนี้เป็นเวลาที่ดาวิดกำลังกล่าวกับคนที่ภักดีต่อพระเจ้า ท่านมองเห็นว่า เมื่อคนเที่ยงธรรมสรรเสริญพระเจ้านั้น ภาพออกมางดงาม น่าชมจริง ๆ เพราะพวกเขาสรรเสริญอย่างจริงใจ ไม่มีการหลอกลวง รู้สึกชื่นชมในพระเจ้าอย่างไรก็กล่าวออกมาอย่างนั้น ท่านชวนให้ร้องเพลงและเล่นดนตรี ร้องเพลงใหม่อยู่เสมอ การสรรเสริญของท่านในเวลานี้ ออกเสียงดังจริง ๆ ไม่มีออมเสียงไว้เลย

พระลักษณะของพระเจ้า
สดุดี 33:4-5
เราจะเห็นว่า สมควรที่เราจะสรรเสริญพระเจ้าเพราะพระองค์ทรงเที่ยงตรง ซื่อตรง ยุติธรรม นี่เป็นพระลักษณะส่วนตัวของพระเจ้าที่เห็นได้ชัด มองไปรอบ ๆ เราจะเห็นความรักมั่นคงของพระเจ้าเต็มไปหมด แม้อยู่ในความยากลำบากเราก็สัมผัสความรักของพระองค์ได้. …

จักรวาลที่พระองค์ทรงสร้าง
สดุดี 33:6-9
ดาวิดอดไม่ได้ที่จะคิดถึงการทรงสร้างของพระเจ้า พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่ในการทรงสร้าง เป็นเหตุให้มนุษย์ต้องหวาดหวั่นต่อพระองค์ ท่านชวนให้เรายืนตะลึงต่อพระองค์เพราะสิ่งที่พระองค์ทรงสร้าง
เราจึงควรขอบพระคุณในราชกิจที่ทรงทำให้แก่เรา อย่ามองธรรมชาติแบบเฉย ๆ อีกต่อไป แต่ให้เรามองแล้วสรรเสริญพระองค์ยินดีในพระองค์ไม่หยุดยั้ง

ใครจะตั้งตัวต่อต้านพระองค์?
สดุดี 33:10-12
พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่เหนือการรวมตัวของชาติต่าง ๆ ที่พยายามสร้างความยิ่งใหญ่ให้ตนเอง เราเห็นองค์กรระหว่างประเทศมากมายเกิดขึ้น และองค์กรเหล่านี้ได้ทำกิจกรรมที่ดูเหมือนดี แต่เป็นการต่อต้านพระเจ้าหลายประการที่มองผ่าน ๆ แล้วจะไม่เห็นว่าพวกเขากำลังทำอะไรอยู่
เราอยากเห็นชาติที่ให้พระเจ้ามาเป็นที่หนึ่ง แต่ยิ่งมองไปในโลก ก็ยิ่งเห็นชาติที่พยายามทำลายความเชื่อในพระเจ้า ดาวิดเองเป็นกษัตริย์ ท่านรู้ดีว่าหากท่านนำประชากรของท่านให้หันมารับพระเจ้าสุดหัวใจ ประชากรของพระเจ้าจะมีความสุขอย่างที่ทุกชาติต้องอิจฉษ

พระเจ้าทรงมองดูมนุษย์เสมอ
สดุดี 33:13-15
ดาวิดได้เตือนทุกคนว่า พระเจ้าทรงมองดูอยู่ ทรงมองในฐานะชาติ และทรงมองในฐานะบุคคลเป็นส่วนตัว เราเชื่อว่าพระเจ้าทรงมองครอบครัว ที่ทำงาน คริสตจักร และชุมชนต่าง ๆ ด้วยเช่นเดียวกัน เมื่อพระเจ้าทรงมองมา พระองค์ทรงพอพระทัยสิ่งที่เราทำไหม?

ใครล่ะ จะทำให้ชนะได้จริง ๆ?
สดุดี 33:16-19
กษัตริย์ดาวิดเป็นนักรบ ดังนั้นสิ่งที่ท่านกล่าวเป็นความจริง ท่านรู้ชัดว่า กำลังของกองทัพหรือนักรบที่กล้าหาญเข้มแข็งไม่ได้ช่วยอะไร แต่ ผู้ที่ช่วยให้มีชัยชนะคือพระเจ้า ..​นี่เป็นความมั่นใจของเราเช่นกันว่าสติปัญญาหรือกำลังของเราไม่ได้ช่วยเราได้เหมือนอย่างที่พระเจ้าทรงช่วยในทุก ๆ สถานการณ์

เราตั้งใจรอคอยพระเจ้าของเรา
สดุดี 33:20-22
กษัตริย์ดาวิดได้กล่าวถึงพระเจ้าในด้านต่าง ๆ มากมาย ถึงเวลาที่ท่านจะรอคอยพระเจ้าองค์ที่ท่านสรรเสริญบูชา ท่านมองว่าพระเจ้าทรงเป็นพระผู้ช่วยและโล่ปกป้อง ท่านยินดีในพระเจ้า วางใจพระองค์
จบด้วยการอธิษฐานขอให้รักมั่นคงของพระองค์อยู่เหนือประชากรของพระองค์. เป็นคำอธิษฐานที่เหมาะสำหรับคนที่เป็นกษัตริย์ปกครองประชากรของพระเจ้า เพราะท่านรู้ว่า พระเจ้าต่างหากที่เป็นผู้ปกป้องแท้จริง หาใช่ท่านเองไม่