สดุดี 111 พระราชกิจอัศจรรรย์ที่พึงใจ

สรรเสริญท่ามกลางผู้คนมากมาย
1 สรรเสริญพระยาห์เวห์
ข้าจะกล่าวคำขอบพระคุณพระยาห์เวห์ด้วยสิ้นสุดใจ
ในที่ประชุมของคนเที่ยงธรรม ในที่ชุมนุมชน

เหตุผลที่สรรเสริญพระเจ้า..มองด้วยความเชื่อ
2 พระราชกิจทั้งหลายของพระเจ้านั้นยิ่งใหญ่นัก
คนที่ชื่นชมในราชกิจก็จะค้นคว้า ศึกษาเรื่องเหล่านั้น 

3 พระราชกิจของพระเจ้านั้นทั้งเจิดจำรัสและยิ่งใหญ่
ความเที่ยงธรรมของพระองค์ดำรงอยู่เป็นนิตย์ 

4 พระองค์ทรงทำให้ผู้คนระลึกถึงพระราชกิจของพระองค์
พระยาห์เวห์ทรงเต็มด้วยพระกรุณาและพระทัยสงสาร

5 พระองค์ประทานอาหารให้กับคนที่ยำเกรงพระองค์ 
พระองค์ทรงระลึกถึงพันธสัญญาของพระองค์ตลอดไป

6 พระองค์ทรงทำให้ประชาชนได้รู้ถึงฤทธานุภาพแห่งพระราชกิจ  โดยที่พระองค์ได้ประทานมรดกของชาติต่าง ๆ แก่พวกเขา 

7 ผลงานแห่งพระหัตถ์ของพระองค์เป็นความจริง และยุติธรรม 
ข้อบังคับทั้งสิ้นของพระองค์นั้นไว้วางใจได้

8 พระองค์ทรงจัดตั้งให้ข้อบังคับเหล่านั้นยืนยงตลอดไป 
เพื่อให้มีการปฏิบัติตามด้วยความจริงและความเที่ยงธรรม 

บทสรุปการสรรเสริญครั้งนี้
9 พระองค์ทรงไถ่ประชากรของพระองค์ 
พระองค์ทรงสั่งให้พันธสัญญาของพระองค์นั้นดำรงอยู่ตลอดไป พระนามของพระองค์ก็บริสุทธิ์และน่าเกรงขาม

10 ความยำเกรงพระยาห์เวห์เป็นจุดเริ่มต้นของสติปัญญา
เหล่าคนที่ทำตามก็เป็นผู้มีความเข้าใจดี 
การสรรเสริญพระองค์ดำรงอยู่ตลอดไป 

ข้อพระคำเชื่อมโยง

1* สดุดี 138:1, 149:1; 109:30; 1 พงศาวดาร 29:10-20

2* สดุดี 143:5, 104:24; สุภาษิต 24:14; วิวรณ์ 15:3

3* สดุดี 145:4-5; วิวรณ์ 5:12-14; เอเฟซัส 3:10

4* สดุดี 103:8, 86:5; เอเฟซัส 1:6-8; โรม 5:20-21

5* สดุดี 105:8; มัทธิว 6:26-33; ดาเนียล 9:4; ลูกา 12:30

6* สดุดี 80:8, 105:27-45, 78:12-72, 44:2

7* สดุดี 19:7; วิวรณ์ 15:3-4; 2 ทิโมธี 2:13

8* มัทธิว 5:18; สดุดี 19:9; วิวรณ์ 15:3; อิสยาห์ 40:8

9* ลูกา 1:49, 1:68 ; สดุดี99:3; ทิตัส 2:14; เฉลยธรรมบัญญัติ 28:58

10* สุภาษิต 1:7,9:10 ; โยบ 28:28; ปัญญาจารย์ 12:13

สดุดีบทนี้ เน้นไปที่พระราชกิจของพระเจ้า ซึ่งเราไม่จำเป็นต้องจบที่การทรงสร้างแต่อย่างเดียว แต่เป็นพระราชกิจที่ทรงกระทำเพื่อมนุษยชาติ เพื่อคนของพระองค์ เพื่อเราทุกคน พระราชกิจในประวัติศาสตร์ และในปัจจุบัน ในทุก ๆ วันที่เราเดินไปกับพระองค์ พระราชกิจนั้นยิ่งใหญ่ และส่งผลให้มนุษย์ไม่เว้นสักคน
สิบข้อนี้ เป็นข้อแห่งสติปัญญา และพระพร จริง ๆ ลองใคร่ครวญดูทีละข้อ เราจะได้อาหารฝ่ายวิญญาณที่ทำให้อิ่ม และดีต่อสุขภาพวิญญาณของเราอย่างที่เราไม่ได้คาดคิดเลย

สรรเสริญท่ามกลางผู้คนมากมาย
ข้อ 1 ผู้เขียนไม่ใช่แค่สรรเสริญพระเจ้าส่วนตัว แต่เขาขอสรรเสริญพระองค์ให้คนอื่น ๆ จำนวนมาก ได้เห็น ได้ยิน คำสรรเสริญสิ้นสุดใจนั้น จะชวนให้คนอื่นสรรเสริญพระองค์ด้วย เขาไม่ได้สรรเสริญไปตามหน้าที่ แต่เขาทำอย่างสุดหัวใจ สุดกำลัง นี่เป็นเหตุผลที่ผู้เชื่อมารวมใจกันสรรเสริญพระเจ้า เพื่อถวายพระเกียรติยิ่งใหญ่แด่พระองค์

เหตุผลที่สรรเสริญพระเจ้า มองด้วยความเชื่อ
ข้อ 2 ที่สรรเสริญเพราะพระราชกิจในการทรงสร้าง ในการเลี้ยงดู การปกป้อง และการที่ทรงสำแดงพระองค์ให้เห็นนั้น ชัดเจนมาก
ข้อ 3 พระราชกิจของพระเจ้ายิ่งใหญ่เกินกว่าที่มนุษย์จะอยู่เฉย พระเจ้าทรงสร้างพวกเขามาเพื่อจะได้ค้นคว้าหาพระองค์ และมีความสุขใจจากการค้นคว้านั้น และพวกเขาก็พบว่า
ข้อ 4 พระราชกิจของพระองค์ยิ่งใหญ่ตระการ มากเกินกว่าทั้งชีวิตจะค้นคว้าได้หมด สำหรับคนที่อยากรู้จักพระเจ้าแล้ว นี่เป็นเป้าหมายสำคัญในชีวิต เพื่อจะได้เฝ้าดูความงามของพระเจ้า และความมหัศจรรย์ในพระราชกิจและในพระองค์เอง เมื่อพบสิ่งใหม่ ๆ ในพระองค์แล้ว ก็อยากค้นหาต่อไป และสิ่งนี้ทำให้ชีวิตไม่น่าเบื่อเลย ผู้คนที่ค้นพบพระองค์จะรู้ว่า พระองค์ทรงเมตตาเพียงไร
ข้อ 5 ข้อนี้โยงกลับไปถึงวันที่พระเจ้าทรงเลี้ยงดูอิสราเอลในถิ่นกันดาร ภาพที่เราเห็นทำให้รู้ว่า พระเจ้าทรงเลี้ยงดูเราเช่นกัน พระองค์ไม่ทรงลืมพันธสัญญาของพระองค์
ข้อ 6 เราคงจำได้ว่า อิสราเอลได้เข้าไปในดินแดนแห่งพันธสัญญา และพระองค์ทรงช่วยให้พวกเขาชนะศัตรูทั้งหลาย เพื่อเขาจะได้ครอบครองแผ่นดินนั้น
ข้อ 7 สุดยอด! พระราชกิจของพระเจ้าทั้งจริง และยุติธรรม ข้อบังคับทั้งสิ้นของพระเจ้านั้น เราไว้ใจได้ว่าจะไม่สูญหาย และจะเกิดผลตามที่ทรงสัญญาไว้ เหตุการณ์ต่าง ๆ ในโลกนี้อาจทำให้เราหวั่นไหว แต่เราจะต้องมองให้ถูกมุมว่า พระเจ้าทรงมีพระดำริอย่างไรกับคนของพระองค์
ข้อ 8 ข้อบังคับของพระองค์ ในธรรมชาติ และในประวัติศาสตร์ จะก้าวต่อไปตามที่พระองค์ทรงวางแผนไว้ ไม่ว่าจะมีความพยายามที่จบ มีความพยายามที่จะเปลี่ยนข้อบังคับของพระองค์ในสังคมนี้มากเพียงไรก็ตาม
มนุษย์พยายามให้ถูกเป็นผิด และผิดเป็นถูก พยายามให้คนอื่นคิดตามตนเองโดยไม่สนใจว่า กฎเกณฑ์ที่พระเจ้าทรงวางไว้เป็นอย่างไร แต่สุดท้าย พระเจ้าจะทรงเป็นผู้ชนะ

บทสรุปการสรรเสริญครั้งนี้
ข้อ 9 ราชกิจที่ยิ่งใหญ่สุด ๆ คือ การที่พระเจ้าทรงไถ่คนของพระองค์ให้พ้นจากการเป็นทาสมาร
การที่ทรงให้อิสราเอลออกมาจากอียิปต์ เป็นภาพที่เล็งถึงการที่พระเยซูทรงไถ่เราให้พ้นจากบาป
ข้อ 10 ผู้เขียนได้สรุปว่า อยากมีปัญญา อยากเข้าใจ มีเคล็ดลับเดียวคือ การที่จะยำเกรงพระเจ้าในทุกก้าวของชีวิต แบบนั้น เราจะได้เห็นว่า พระสัญญาของพระองค์เรื่องสติปัญญานั้น พวกเราจะได้รับอย่างไร