สดุดี 138 องค์ผู้สูงส่ง กับคนต่ำต้อย

 Jean-François Millet, The Angelus (1859)

แด่หัวหน้านักร้อง สดุดีของดาวิด

บรรยายคำสรรเสริญ
1 โอ พระยาห์เวห์ ข้าขอบพระคุณพระองค์ด้วยสุดใจ
ข้าร้องเพลงสรรเสริญพระองค์ต่อหน้าเหล่าเทพ
2 ข้าก้มกราบลง ณ พระวิหารบริสุทธิ์ของพระองค์
และขอบพระคุณพระนามของพระองค์
สำหรับความรักมั่นคง
และความซื่อตรงของพระองค์
เพราะว่า พระองค์ทรงยกพระนาม
และพระดำรัสของพระองค์ขึ้นเหนือสิ่งอื่นใด

3 ในวันที่ข้าร้องทูล พระองค์ทรงตอบข้า
พระองค์ทรงเพิ่มกำลังในจิตใจ
4 โอ พระยาห์เวห์
กษัตริย์ทั้งหลายในโลกจะถวายคำขอบพระคุณ
เพราะพวกเขาได้ยินพระดำรัสจากพระโอษฐ์ของพระองค์
5 และพวกเขาจะร้องเพลงถึงวิถีทางของพระยาห์เวห์
เพราะว่า พระสิริของพระยาห์เวห์ใหญ่ยิ่งนัก

เหตุผลที่สรรเสริญพระเจ้า
6 เพราะถึงแม้พระยาห์เวห์ทรงอยู่สูงส่ง
พระองค์ยังทรงใส่พระทัยในคนที่ต่ำต้อย

แต่พระองค์ทรงเห็นคนที่เย่อหยิ่งได้แต่ไกล
7 แม้ว่าข้าจะเดินท่ามกลางความยากลำบาก
พระองค์ก็ทรงรักษาชีวิตของข้าไว้
ทรงยื่นพระหัตถ์ออกมาต่อต้านความเกรี้ยวกราดของศัตรู
และพระหัตถ์ขวาได้ช่วยกู้ข้าไว้
8 พระยาห์เวห์จะทรงทำให้แผนการของพระองค์
เกี่ยวกับข้าได้สำเร็จผล
โอพระยาห์เวห์
ความรักมั่นคงของพระองค์ยืนยงนิรันดร์
ขออย่าทรงทอดทิ้งผลงานแห่งฝีพระหัตถ์ของพระองค์เลย

พระคำเชื่อมโยง

1* สดุดี 111:1 ; 95:3; 96:5

2* สดุดี 28:2; 1 พงศ์กษัตริย์ 8:29 สดุดี 5:7

4 * สดุดี 102:15

5* สดุดี 103:7

6* สดุดี 131:1; สุภาษิต 3:34; ลูกา 1:48; ยากอบ 4:6; สดุดี 113:5, 6

7* สดุดี 23:4 ; 71:20;1 ซามูเอล 24:6; โยบ 1:12; สดุดี 60:5

8* สดุดี 57:2; ฟีลิปปี 1:6 สดุดี 136:1; 1 พงศาวดาร 16:41; สดุดี 100:3

สดุดี 138:1-5บรรยายคำสรรเสริญ
ดาวิดทราบดีว่า ขณะที่ท่านร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้านั้น เหล่าเทพหรือ วิญญาณต่าง ๆ ก็ได้ยินได้ฟังคำสรรเสริญเหล่านั้น และท่านรู้ชัดว่า พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่กว่าเทพเหล่านั้น (สดุดี 95:5)
พระเจ้าทรงยกให้พระนาม และพระดำรัสของพระองค์ยิ่งใหญ่ในโลกนี้ คำว่า พระนามนั้น มีความหมายถึงแก่นแท้ของพระลักษณะ ความยิ่งใหญ่เหนือสิ่งอื่นใดของพระองค์ พระดำรัสนั้นคือ ทุกอย่างที่ตรัส ทุกอย่างที่ทรงสัญญา จะสำเร็จตามที่พระองค์ได้ตรัสไว้
การที่พระเจ้าทรงตอบคำอธิษฐานของดาวิด คือการเพิ่มกำลังใจให้กับท่านในการสู้ต่อ และสำหรับเราก็เหมือนกัน
ในข้อสี่และห้า เราเห็นว่า ดาวิดได้อธิษฐานเผื่อผู้นำ กษัตริย์ท่านอื่น ๆ ในยุคของท่านเองว่า พวกเขาจะได้รู้ว่า พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่ และหันกลับมาสยบต่อพระองค์

สดุดี 138:6-8 เหตุผลที่สรรเสริญพระเจ้า
แม้ท่านจะเป็นกษัตริย์ของอิสราเอล แต่ดาวิดเองทรงรู้ชัดมาแต่ไหนแต่ไรว่า พระเจ้าทรงเอาใจใส่คนที่ต่ำต้อย อย่างท่านเองเคยเป็นแค่เด็กเลี้ยงแกะ แต่พระเจ้าทรงเลือกออกมาจากพี่น้องที่ดูดีกว่าเป็นไหน ๆ เราทุกคนที่เป็นคนไม่สำคัญในโลกนี้ ไม่ต้องห่วงว่า พระเจ้าจะไม่ทรงเห็นเรา …
การเดินท่ามกลางความลำบาก เป็นชีวิตประจำวันของดาวิดในเบื้องต้นจริงๆ. และท่านเองได้ประสบความช่วยเหลือของพระเจ้ามาโดยตลอด กษัตริย์ดาวิดไม่ได้คิดว่า ท่านประสบความสำเร็จทุกอย่างด้วยตนเอง แต่พระเจ้าเท่านั้นทรงทำให้ชีวิตของท่านเป็นอย่างที่เป็น
เราได้คิดอย่างดาวิดคิดไหม? ถ้าคิดได้จริง ชีวิตของเราจะเปลี่ยนจากปัจจุบันเป็นดีขึ้น ๆ อย่างไม่น่าเชื่อเลย