สดุดี 67 ให้ทั้งโลกสรรเสริญพระเจ้า

ถึงหัวหน้านักร้อง บรรเลงเครื่องสาย บทสดุดี บทเพลง
ขอพระพรพระเจ้า
1 ขอพระเจ้าทรงเมตตาและอวยพรเราทั้งหลาย
ขอพระพักตร์ทอแสงส่องมายังเราทั้งหลาย
2 เพื่อคนทั้งโลกจะได้รู้จักทางของพระองค์
และชาติต่าง ๆ จะรู้ถึงความรอดพ้นบาปที่มาจากพระองค์


สิ่งที่ปรารถนาอย่างยิ่ง
3 โอ พระเจ้าข้า ขอให้ชาติต่าง ๆ สรรเสริญพระองค์
ให้ชนชาติทั่วโลกได้สรรเสริญพระองค์
4 ขอให้ชาติต่าง ๆ ปีติยินดี เปล่งเสียงร้องเพลงด้วยความชื่นบาน เพราะพระองค์ทรงตัดสินชนชาติเหล่านั้นด้วยความเที่ยงธรรมพระองค์ทรงนำชาติทั้งหลายในโลกนี้ เซ ลาห์
5 โอ พระเจ้า ขอให้ชนชาติทั้งหลายสรรเสริญพระองค์
ให้ชนชาติทั่วโลกสรรเสริญพระองค์​

ผลที่ตามมา
6 แล้วแผ่นดินจะเกิดผล และพระเจ้า
พระเจ้าของเราจะทรงอวยพรพวกเรา
7 ขอพระเจ้าทรงอวยพรพวกเราต่อไป
ขอให้คนทั่วสุดปลายแผ่นดินโลกได้ยำเกรงพระองค์

ข้อพระคำเชื่อมโยง

1*สดุดี 4:6; 2,119:135; โครินธ์​ 4:6;

2* ทิตัส 3:6; สดุดี 98:2-3; ลูกา 3:6

3* สดุดี 74:21; 67:5; 119:175

4* สดุดี 98:9; อิสยาห์ 24:14-16; 42:10-12

5*สดุดี 67:3; มัทธิว 6:9-10

6* เลวีนิติ 26:4; เยเรมีย์ 31:33; 1 โครินธ์ 3:6-9

7*สดุดี 22:27; กิจการ13:26; อิสยาห์ 45:22

สดุดี 67:1-2 ขอพระพรพระเจ้า
เป็นคำทูลขอเพื่อคนทั้งโลกที่รวดเร็ว รวบรัดได้ใจความแบบคนสมัยใหม่อย่างที่ไม่ได้สังเกตมาก่อน เป็นคำขอแบบเดียวกับคำอวยพรที่มาจากกันดารวิถี 6:24-26 ซึ่งเป็นคำที่ปุโรหิตจะอวยพระประชาชนอิสราเอล
ผู้เขียนได้ทูลขอให้พระเจ้าทรงเมตตาและอวยพระพร เป้าหมายของท่านคือ เพื่อคนทั้งโลกจะได้รู้จักความรอดเมื่อพวกเขาเห็นพระพรนี้ เมื่อพระพรที่ได้กลายเป็นพระพรที่ส่งต่อไปเหมือนกับที่พระเจ้าทรงอวยพระพรท่านอับราม
สดุดี 67:3-5 สิ่งที่ปรารถนาอย่างยิ่ง
ผู้เขียนอธิษฐานขอให้ชนทั่วโลกสรรเสริญพระเจ้า ทั้ง ๆ ที่เขาไม่รู้เลยว่า เขากำลังอธิษฐานในสิ่งที่เกิดขึ้นจริงแล้วในยุคนี้ เพราะพระเจ้าไม่ได้จำกัดพระองค์ในหมู่คนอิสราเอล แต่พระเจ้าทรงส่งผู้เชื่อออกไปประกาศพระนามทั่วโลก ชนชาติต่าง ๆ ในโลกกำลังสรรเสริญพระเจ้า จากที่อาทิตย์ขึ้นจนถึงอาทิตย์ตก ซึ่งเป็นไปได้เพราะพระเยซูคริสต์ที่ได้สิ้นพระชนม์เพื่อเราทั้งหลาย
สดุดี 67:6-7 ผลที่ตามมา
ผู้เขียนได้ขอให้พระเจ้าทรงอวยพระพรต่อไป จนคนที่สุดปลายแผ่นดินจะได้สรรเสริญพระองค์ นั่นก็หมายถึงคนที่ยังไม่ได้ยินถึงพระองค์ ยังอาจเป็นคนที่ไม่ได้แตะพระกิตติคุณของพระเจ้าเลย .. เราทุกคนมีหน้าที่บอกต่อเพื่อให้พระพรไปยังคนทั้งโลก