ลูกา 9 พระกายจริงของพระบุตร!

ศิษย์ทั้งสิบสองออกไปตามบัญชา

เลี้ยงอาหารมหัศจรรย์

ความมั่นใจของเปโตร

บอกข่าวล่วงหน้า

พระกายจริงของพระบุตร!

เด็กชายผีสิงพบพระเยซู

ทรงย้ำวันสิ้นพระชนม์

ใครใหญ่สุด?

ใครอยู่ข้างเรา?

เราไม่อยู่ข้างท่าน!

จะตามหรือไม่?