สดุดี 132 พระยาห์เวห์ทรงเลือกศิโยนเป็นที่ประทับ

บทเพลงแห่ขึ้น

หิวหาพระสิริของพระเจ้า
1 โอ พระยาห์เวห์ เพื่อเห็นแก่ดาวิด
ขอทรงระลึกว่า
ท่านได้เผชิญกับความทุกข์ยากขนาดไหน
2 ท่านได้ปฏิญาณตนต่อพระยาห์เวห์
องค์พระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์แห่งยาโคบอย่างไร
3 “ข้าจะไม่เข้าไปยังที่พัก หรือเข้านอน
4 ข้าจะไม่ยอมให้ดวงตาของข้าปิด
หรือปล่อยให้หนังตาหย่อนลง
5 จนกว่าข้าจะหาสถานที่ให้กับองค์พระยาเวห์
คือที่ประทับของผู้ทรงฤทธิ์แห่งยาโคบสำเร็จ

ตามหาพระสิริของพระเจ้า
6 ดูเถิด เราได้ยินเรื่องนี้ในเอฟราธาห์
ได้พบสิ่งนี้ในท้องทุ่งของยาอาร์
7 “ให้เราไปยังที่ประทับของพระองค์
ให้เราไปนมัสการยังแท่นรองพระบาทของพระองค์กันเถิด”
8 โอ พระยาห์เวห์ ขอทรงลุกขึ้น
และเสด็จไปยังที่พักของพระองค์
พระองค์และทั้งหีบอันทรงฤทธิ์ของพระองค์
9 ขอให้ปุโรหิตของพระองค์
สวมความเที่ยงธรรม และให้วิสุทธิชนของพระองค์
พากันโห่ร้องด้วยความยินดี

อธิษฐานขอเพื่อพระสิริของพระเจ้า
10 เพื่อเห็นแก่ดาวิด ผู้รับใช้ของพระองค์
ขออย่าทรงเมินพระพักตร์ไปจากผู้ที่พระองค์ทรงเจิมไว้
11 พระยาห์เวห์ทรงปฏิญาณกับดาวิด
อย่างเป็นมั่นเป็นเหมาะว่าพระองค์จะไม่ทรงคืนคำ
“หนึ่งในลูกหลานของเจ้าจะถูกแต่งตั้งให้อยู่บนบัลลังก์”
12 หากลูกชายของเจ้าจะรักษาพันธสัญญา
และคำพยานของเรา เราจะสอนพวกเขา และลูก ๆ
ของพวกเขาก็จะได้นั่งบนบัลลังก์ของเจ้าตลอดไป”

พระสัญญาต่อศิโยน
13 เพราะพระยาห์เวห์ทรงเลือกศิโยนไว้
พระองค์ทรงปรารถนาศิโยนเป็นที่ประทับของพระองค์
14 ตรัสว่า “นี่คือที่พักของเราตลอดไป
เราจะอาศัยที่นี้ เพราะเราปรารถนาที่แห่งนี้
15 เราจะอวยพรให้เมืองนี้มีกินอย่างอุดม
เราจะให้คนเมืองที่ยากจนได้อิ่มหนำ

พระสัญญาที่มีต่อผู้ที่พระองค์ทรงเจิม
16 เราจะสวมเสื้อแห่งความรอดให้กับปุโรหิต
และวิสุทธิชนของเมืองจะตะโกนด้วยความยินดี
17 จากที่นั่น เราจะสร้างเขาให้งอกขึ้นมาเพื่อดาวิด
เราได้เตรียมตะเกียงดวงหนึ่ง สำหรับผู้ที่เราเจิมไว้
18 เราจะให้ศัตรูของเขาสวมความอับอาย
แต่มงกุฎของเขาจะส่องประกายออกมา”

พระคำเชื่อมโยง

1* 1 พงศาวดาร 22:14

2* สดุดี 50:14; ปฐมกาล 49:24; อิสยาห์ 49:26; 60:16

3* สุภาษิต 6:4

5* 1 พงศาวดาร 22:7; กิจการ 7:46

6* 1 ซามูเอล. 17:12; ปฐมกาล 35:19 1 ซามูเอล 7:1

7* สดุดี 5:7 ; 99:5

8* สดุดี 68:1; 2 Chr. 6:41, 42 สดุดี 78:61

9* โยบ 29:14; สดุดี 149:5

10* 2 พงศ์กษัตริย์ 18:24; 1 พงศ์กษัตริย์. 1:39


11* สดุดี 89:3, 34 ; 110:4
2 ซามูเอล 7:12; 2 พงศาวดาร 6:16; ลูกา 1:32; กิจการ 2:30 132:11

12* 1 พงศ์กษัตริย์ 8:25; โยบ 36:7

13* สดุดี78:68; 135:21; 68:16

14* มัทธิว 23:21

15* สดุดี 147:14; นางรูธ 1:6

16* 2 พงศาวดาร 6:41; สดุดี 132:9; 149:4

17* เอเสเคียล 29:21; ลูกา 1:69 ; 1 พงศ์กษัตริย์ 11:36; 15:4; 2 พงศ์กษัตริย์ 8:19; 2 พงศาวดาร 21:7

18* โยบ 8:22 ;สดุดี 35:26

สดุดี 132:1-5 หิวหาพระสิริของพระเจ้า
สดุดีบทนี้เขียนโดยผู้อื่นที่ไม่ใช่กษัตริย์ดาวิด แต่กล่าวถึงกษัตริย์ดาวิดว่าท่านได้เผชิญความทุกข์ยากมากเท่าไร เขาทูลขอพระเจ้าเพื่อว่า ความทุกข์ยากนั้นจะไม่เสียเปล่า ความทุกข์ดังกล่าวเล็งไปถึงเชื้อสายคนสำคัญของท่าน คือพระเยซูคริสต์
ยิ่งกว่านั้น ดาวิดยังได้ปฏิญาณกับพระเจ้าว่า ท่านจะสร้างพระวิหารถวายพระเจ้า ท่านจะไม่ยอมหยุดยั้งจนกว่าความตั้งใจนั้นจะสำเร็จ เราคงจำได้ถึงความเร่าร้อนที่จะสร้างพระวิหาร แต่พระเจ้าทรงปฏิเสธ สิ่งที่ท่านทำคือจัดหาเตรียมทุกอย่างให้กับผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกให้สร้างพระวิหารต่อไป

สดุดี 132:10-12 อธิษฐานขอเพื่อพระสิริของพระเจ้า
ผู้เขียนขอร้องให้พระเจ้าทรงเมตตาทุกคนที่พระเจ้าทรงเจิมให้เป็นกษัตริย์ในวงศ์วานดาวิด
แต่จะมีหนึ่งในลูกหลานจะถูกแต่งตั้งบนบัลลังก์ …จะเป็นใครไม่ได้นอกจากผู้เขียนกำลังกล่าวถึงพระเยซูองค์พระเมสสิยาห์

สดุดี 132:13-15 พระสัญญาต่อศิโยน
ศิโยนเป็นเครื่องหมายของความมั่นคงและปลอดภัย เมืองที่มีภูเขาศิโยนล้อมรอบอยู่เป็นเมืองที่พระเจ้าทรงเลือกเอาไว้ และพระองค์ทรงอวยพรแก่เมืองนี้เป็นพิเศษ

สดุดี 132:16-18 พระสัญญาที่มีต่อผู้ที่พระองค์ทรงเจิม
สามคำที่สำคัญคือ เขา ตะเกียง มงกุฎ มีความหมายถึง ความเข้มแข็ง ความโปร่งใส กระจ่าง และความสง่างามเกียรติสิริ ศัตรูของผู้ที่พระเจ้าทรงเจิมจะพ่ายแพ้ แต่ท่านผู้นั้นจะทรงเกียรติที่สุด
มงกุฎของพระเยซูคริสต์จะงดงามสง่า มองเห็นชัดเจน

สดุดี 26 อธิษฐานขอพระเจ้าทรงตรวจสอบและทรงไถ่

สดุดีของดาวิด

ขอพระเจ้าทรงตัดสิน ตรวจสอบชีวิต
1 โอ พระยาห์เวห์ ขอทรงพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของข้าพระองค์​
เพราะข้าดำเนินชีวิตในความเที่ยงตรง
ข้าวางใจในองค์พระยาห์เวห์ ข้าจึงไม่หวั่นไหว
2 โอ พระยาห์เวห์​ ขอทรงตรวจสอบข้า และพิสูจน์ข้า
ขอทรงทดสอบความคิดและจิตใจส่วนลึกของข้า
3 เพราะความรักมั่นคงของพระองค์อยู่ตรงหน้าข้า
และข้าได้เดินในความจริงของพระองค์
ยืนยันว่าไม่คบคนชั่ว
4 ข้าไม่นั่งกับหมู่คนหลอกลวง
จะไม่เดินคู่ไปกับคนหน้าไหว้หลังหลอก
5 ข้าเกลียดชังชุมนุมคนทำชั่ว
และจะไม่นั่งกับคนโหดร้าย
ข้ารักพระนิเวศของพระเจ้า
6 ข้าจะล้างมือแสดงความบริสุทธิ์
และเดินรอบแท่นบูชาของพระองค์ โอ พระยาห์เวห์
7 เพื่อจะเปล่งเสียงขึ้นขอบคุณพระองค์
และเล่าถึงราชกิจอันน่าพิศวงของพระองค์
8 โอ พระยาห์เวห์ ข้ารักพระนิเวศของพระองค์
และสถานที่ซึ่งพระสิริรุ่งโรจน์ของพระองค์ปรากฏอยู่
อธิษฐานขอความรอดพ้น
9 ขออย่าทรงลากวิญญาณของข้าไปพร้อมกับคนบาป
หรือปลิดชีวิตของข้าไปพร้อมกับคนที่กระหายเลือด
10 คนที่มือเป็นแผนชั่วร้าย และมือขวาเต็มด้วยสินบน
11 แต่สำหรับข้า ข้าจะเดินในความเที่ยงตรง
ขอทรงไถ่ข้าและทรงเมตตาข้าด้วย
มั่นใจในพระยาห์เวห์
12 เท้าของข้ายืนมั่นคงอยู่บนพื้นราบ
ข้าจะถวายพระพรแด่พระยาห์เวห์
ในที่ประชุมใหญ่

พระคำเชื่อมโยง

1* สดุดี 7:8, 2 พงศ์กษัตริย์ 20:3, สุภาษิต 20:7, สดุดี 13:5, 28:7

2* สดุดี 17:3, 139:23

3* 2 พงศ์กษัตริย์ 20:3, สดุดี 86:11

4* สดุดี 1:1, เยเรมีย์ 15:17

5* สดุดี 31:6, 139:21, 101:3-8

6* สดุดี 43:4, อพยพ 30:19-20

7* สดุดี 9:1, 145:5

8* สดุดี 27:4,84:1-4, 10

9* วิวรณ์ 22:14-15, สดุดี 139:19

10* ฉธบ. 16:19, สดุดี 52:2, 1 ซามูเอล 8:3

11* สดุดี 26:1, 1 เปโตร 1:18-19

12* สดุดี 40:2, 27:11

อธิบายเพิ่มเติม สดุดี 26

สดุดี 26:1-3
สดุดี 26-28 เป็นสดุดีที่เราจะเห็นว่า กษัตริย์ดาวิดได้กล่าวถึงการได้ชมความงามของพระนิเวศอย่างชัดเจน ข้อ 1-3 ท่านได้ทูลขอพระเจ้าทรงแก้ต่างให้ เหมือนว่ามีคนมากล่าวโทษท่าน ท่านได้บอกความในใจชัดเจนว่า จะไม่หวั่นไหว หรือจะไม่สะดุดล้มเพราะวางใจพระเจ้าจริง ๆ ท่านรู้ว่า พระเจ้าของท่านยิ่งใหญ่เพียงใด ท่านจึงมั่นคงได้ไม่ว่าศัตรูจะมาไม้ไหน ในชีวิตของเราก็เช่นกัน อย่าให้ได้มีใครมากล่าวหาความผิดของเราได้ หากเรามีชีวิตอยู่ต่อพระพักตร์พระเจ้าจริง ๆ พระองค์ทรงตรวจสอบเราอยู่แล้วทุก ๆ วัน
คำทูลขอของท่านนั้น กล้ามาก ขอให้พระเจ้าทรงตรวจสอบทุกซอกมุมของหัวใจ เรารู้อยู่ว่าใจของเรานั้น เป็นตัวหลอกยิ่งกว่าอะไรทั้งหมด ดังนั้น เมื่อพระเจ้าทรงตรวจสอบ เราจะเจ็บ จำ และตามด้วยการกลับใจ ..

สดุดี 26:4-5
ที่กษัตริย์ดาวิดมั่นใจให้พระเจ้าทรงตรวจสอบ เพราะท่านไม่ได้คบคนชั่ว ไม่ได้ยอมให้คนชั่วมาเป็นที่ปรึกษาในการปกครอง ในชีวิตของท่าน.. ท่านไม่อยู่ในหมู่คนที่หน้าไหว้หลังหลอก คนชั่วร้าย คนที่กินสินบน เหล่านั้นไม่มีทางที่จะได้มีส่วนใด ๆ ในอาณาจักรที่ท่านปกครองอยู่เลย

สดุดี 26:6-8
ยิ่งกว่านั้น ท่านรักพระนิเวศของพระเจ้าสุดหัวใจ ที่ ๆ คนของพระองค์มารวมตัวนมัสการพระองค์
ณ ที่นั่น พระสิริของพระเจ้าปรากฏอย่างชัดเจน บางทีเราไม่เข้าใจว่า แม้ในคริสตจักรเล็ก ๆ ที่มีแต่คนชราที่ซื่อตรงต่อพระเจ้ามานมัสการด้วยกัน คือ พระสิริอันงดงามของพระเจ้าฉายแสงในที่เล็ก ๆ นั้น

สดุดี 26:9-11
แล้วกษัตริย์ดาวิดก็อธิษฐานขอความรอดจากพระเจ้า ขอพระเจ้าอย่าทรงกริ้วและปลิดชีวิตของท่านไปพร้อม ๆ กับคนบาปชั่ว ท่านขอให้พระเจ้าเว้นท่านไว้จากหายนะ และท่านก็ทูลขอให้พระเจ้าทรงกู้จากการโจมตีของคนชั่วอีกครั้ง

สดุดี 26:12
แสดงความมั่นใจอย่างยิ่งว่า ได้ยืนอยู่ในที่ ๆ มั่นคง นั่นคือบนพันธสัญญาของพระเจ้าที่ซื่อตรง ท่านสัญญาว่าจะถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าในที่ประชุมใหญ่ เชื่อว่า นั่นคือการที่ ท่านได้นมัสการพระเจ้าร่วมกับประชาชนของพระองค์ ใช่แล้วท่านจะนมัสการพระเจ้าในฐานะผู้ที่มีชัยชนะในที่ ๆ คนรวมกันมากมาย