ยากอบ 1 ความเชื่อกับความยากลำบาก

ท่านยากอบเป็นผู้เขียนจดหมายฉบับนี้ ไปถึงพี่น้องคริสเตียนชาวยิวที่อาศัยทั่ว ๆ ไปนอกเขตอิสราเอล พวกเขาส่วนใหญ่เป็นคนยากจน และต้องทนทุกข์กับการใช้ชีวิตที่ยากลำบากเนื่องจากทั้งเป็นคริสเตียนและเป็นยิว จดหมายนี้เขียนขึ้นหลังจากพระเยซูเสด็จสู่สวรรค์แล้ว น่าจะระหว่างปีค.ศ. 44 – ค.ศ. 62

คำทักทายต้นจดหมาย

การตอบสนองต่อความทุกข์ยาก ผลดีของการทนทุกข์

มุมมองของความรวยความจน

ในความทุกข์ยาก ยังรักพระเจ้า

ตอบโต้การล่อลวงใจอย่างไร

เร็วฟัง ช้าพูด ช้าโกรธ

อย่าแค่ฟังพระคำ ต้องลงมือทำ

พระคำ.คอม

เราค้นหา ตามหาว่า พระเจ้าทรงเป็นอย่างไร
ด่านแรก ที่ ๆ เราจะพบพระองค์ได้คือ ในธรรมชาติที่พระองค์ทรงสร้าง
ด่านสอง พระองค์ทรงบอกเราชัดเจนว่า ทรงเป็นอย่างไร ทรงคิดอย่างไร
ทรงทำอะไร ก็ใน “พระคัมภีร์” เราจึงมาค้นหาพระองค์จากพระคำที่ทรงให้เราไว้เพื่อเราจะรู้จักพระองค์ลึกซึ้งกว่าเดิม

ณ กิตติคุณ เป็นที่ ๆ มีการวาดรูปทุกวัน เราจึงสนุกกับการมีภาพประกอบ เราพบว่า ภาพช่วยให้จำพระคำได้ง่ายขึ้นมาก หวังว่าทุกคนจะสนุกกับเราด้วย

บรรณานุกรม

ดร.นววรรณ พันธุเมธา, คลังคำ, สำนักพิมพ์อมรินทร์ ,กรุงเทพฯ , 2544

คณะผู้แปลพระคัมภีร์ฉบับแปลใหม่, พระคัมภีร์ฉบับแปลใหม่, กรุงเทพฯ, กนกบรรณสาร, 1998, 2012

สมาคมพระคริสตธรรมไทย, พระคริสตธรรมใหม่ฉบับมาตรฐาน,  สมาคมพระคริสตธรรมไทย, 2013

องค์การอมตธรรม,พระคริสตธรรมคัมภีร์ไทย ฉบับอมตธรรมร่วมสมัย, บจก,ไอบีเอส พับลิชชิง,  พิมพ์ครั้งที่ 3, 2012

Eng, Daniel K., James, An Honor-Shame Paraphrase, Time Press, 2018. Kindle edition.

Hayford  Jack, General editor  Spirit Filled Life Bible  New King James version, Nashville, Thomas Nelson  Publisher, 1991

Lawson, J., Steven, Holman Old Testament Commentary, Psalms 1-75 , Broadman & Holman Publishers, 2006,Kindle edition.

Lawson, J., Steven, Holman Old Testament Commentary, Psalms 76-150, Broadman & Holman Publishers, 2006,Kindle edition.

Lizorkin-Eyzenberg, Eli, Jewish Insight Into Scripture, Israel Bible Center, 2017, Kindle Edition.

MacArthur, John, The MacArthur Study Bible, Nashville, Word Publishing,1997.

Radmacher, Earl D., The Nelson Study Bible, Nashville, Thomas Nelson  Publisher, 1997

Vine, W.E., Vine’s Expository Dictionary of Biblical Words, Nashville, Thomas Nelson  Publisher, 1985

บรรณานุกรมจากเว็บไซต์

bible.org

biblehub.com

biblestudytools.com

enduringword.com

freebiblecommentary.org

raysteadman.org

study light.org

thebibleproject.com

royin.go.th