โคโลสี 4 คำหนุนใจจากท่านเปาโล

บทนี้มีหนึ่งข้อต่อจากบทที่แล้ว จากนั้นท่านเปาโลบอกถึงความรับผิดชอบของผู้เชื่อที่มีต่อคนในโลก คือการ อธิษฐานเผื่อ ชีวิตที่ขยันขันแข็งรับใช้ และคำพูดที่ดีเหมาะสม

พระคุณในชีวิตของผู้เชื่อ

ฝากความคิดถึง

โคโลสี 3 คนใหม่สนใจเบื้องบน

รากฐานมั่นคงของคริสเตียน : สนใจ จดจ่อต่อสิ่งที่อยู่เบื้องบน

แนวทางการดำเนินชีวิตของผู้เชื่อ

ลักษณะของมนุษย์ใหม่ที่ต้องรักษาดูแลให้เติบโต

บ้านคริสเตียนควรเป็นอย่างนี้

โคโลสี 2 พระคริสต์เท่านั้น

ไม่เอาปรัชญาคำสอนใด นอกจากพระคริสต์เท่านั้น

ไม่เอากฎของมนุษย์ใด ๆ นอกจากพระคริสต์เท่านั้น

อย่าให้ใครมาตัดสิทธิ์ความเป็นคนของพระเจ้า