จดหมายจากท่านยากอบ 6 บท

จดหมายถึงคริสตจักรกาลาเทีย 6 บท

จดหมายถึงคริสตจักรฟีลิปปี 4 บท