สดุดี 128 ความสุขของคนที่ยำเกรงพระเจ้า

บทเพลงแห่ขึ้น  

ความยำเกรงพระเจ้านำมาซึ่งพระพร
1 ความสุขเป็นของทุกคนที่ยำเกรงพระเจ้า
ทุกคนที่เดินในทางของพระองค์ 

พระพรของพระเจ้าเป็นอย่างนี้
2 ท่านจะได้กินผลแห่งน้ำมือของท่าน
ท่านจะได้รับพระพร และชีวิตที่เดินไปด้วยดี
3 ภรรยาของท่านจะเป็นเหมือนเถาองุ่น
ที่มีลูกดกในบ้านของท่าน
ลูก ๆ ของท่านจะเป็นเหมือนกิ่งมะกอก
ที่เรียงรายรอบโต๊ะอาหารของท่าน 
4 ดูเถิด  บุรุษที่ยำเกรงพระเจ้า
จะได้รับพระพรอย่างนี้  

ทูลขอพระพรเพื่อประชากรของพระเจ้า
5 ขอพระยาห์เวห์ทรงอวยพระพรแก่ท่านจากศิโยน 
และขอให้ท่านได้เห็นความเจริญแห่งเยรูซาเล็ม
ตลอดชีวิตของท่าน 
6 ขอให้ท่านได้เห็น ลูก ๆ ของลูก ๆท่าน 
ขอสันติภาพมีอยู่ในอิสราเอล 

พระคำเชื่อมโยง

1 *สดุดี 112:1 ,119:1; สุภาษิต 8:32

2 อิสยาห์ 3:10; สดุดี 109:11

3 เอเสเคียล. 19:10; ปฐมกาล 49:22; สดุดี 52:8

5สดุดี 134:3, 20:2; 135:21, 122:9

6 สุภาษิต 17:6; โยบ 42:16 สดุดี 125:5

สดุดี 128:1 ความยำเกรงพระเจ้านำมาซึ่งพระพร
พระพรของพระเจ้าที่ผู้เขียนบรรยาย แตกต่างจากสิ่งที่โลกต้องการ บทนี้เพิ่มเติมจากบทที่ผ่านมา
ในบริบทของโลกอิสราเอลโบราณ พระพรหมายถึงทุ่งที่มีพืชอุดม ภรรยาที่ซื่อสัตย์ และลูก ๆ ที่ล้อมรอบโต๊ะอาหาร พระพร สิ่งดีต่าง ๆที่พระเจ้าประทานให้นั้น เป็นของชุมชนของพระเจ้าด้วย ไม่แค่พระพรเฉพาะตัวคนเดียวเท่านั้น และผู้ที่จะนำพระพรมาสู่ครอบครัว ชุมชน คือผู้นำที่ยำเกรงพระเจ้า ไม่ใช่คนที่ขาดความรับผิดชอบกับคนรอบข้าง

สดุดี 128:2-4 พระพรของพระเจ้าเป็นอย่างนี้
การที่ได้กินผลแห่งน้ำมือนั้นคือ ไร่นา ฝูงสัตว์ของเขาเกิดผลเป็นอย่างดี สมัยก่อนโน้น ต้องมีลูกไว้เยอะ ๆ เป็นดี ภรรยาเป็นเหมือนเถาองุ่น มีลูกได้หลายคน ไม่เป็นหมัน ส่วนลูก ๆ เหมือนหน่อมะกอก รายล้อมโต๊ะอาหารทุกมื้อ นี่เป็นภาพของบุรุษที่พระเจ้าทรงอวยพระพร

สดุดี 128:5-6 ทูลขอพระพรเพื่อประชากรของพระเจ้า
จากนั้น ผู้เขียนได้อธิษฐานขอให้คนที่ยำเกรงพระเจ้าได้เห็นลูก หลาน เหลน … แต่เราสังเกตไหมว่า เขาไม่ได้เป็นคนที่นั่งเฉย แต่เป็นคนที่ทำงานอย่างขยันขันแข็ง รักและดูแลลูก ภรรยาเป็นอย่างดี นี่เป็นภาพอันงดงามของครอบครัวที่พระเจ้าทรงอวยพระพร