สดุดี 123 ขอพระเมตตา

บทเพลงแห่งขึ้น

1ข้ามองขึ้นไปเบื้องบน
ไปยังพระองค์ผู้ประทับบนบัลลังก์ในฟ้าสวรรค์
2 ดูสิ สายตาของเหล่าผู้รับใช้ของพระองค์
มองไปยังมือของเจ้านายของเขา
ในขณะที่ดวงตาของเหล่าสาวใช้
มองไปที่เจ้านายหญิงของพวกเธอ
เช่นกันสายตาของเราก็มองไปยังพระยาห์เวห์พระเจ้าของเรา
จนกว่าพระองค์จะทรงเมตตาเรา
3 ขอองค์พระยาห์เวห์ทรงกรุณาเราด้วยเถิด
เพราะว่า เราถูกเหยียดหยามมามากพอแล้ว
4 วิญญาณของเราได้รับการเยาะเย้ย
จากคนที่มีชีวิตอยู่อย่างสุขสบาย
จากคนที่เย่อหยิ่งมามากแล้ว

ข้อพระคำเชื่อมโยง

1* สดุดี 121:1, 141:8, 2:4 ,25:15

2* สดุดี 130:5-6; บทเพลงคร่ำครวญ 3:25-26, 40:1-3

3* ลูกา 18:11-13; สดุดี 89:50-51; 57:1; อิสยาห์ 53:3

4* สดุดี 119:51; โยบ 12:5; 1 โครินธ์ 4:13

เป็นคำอธิษฐานที่สั้น กระชับ ได้ใจความว่า พวกเขาถูกเยาะหยัน เหยียดหยามมานานมาแล้ว บัดนี้ พวกเขาคอยมองพระเจ้า ตั้งใจรอคอยพระเมตตาของพระองค์
เมื่อมีความทุกข์ใจ ผู้เชื่อของพระเจ้าไม่ตรงแน่วไปหาความช่วยเหลือของมนุษย์ก่อน แต่จะมาหาพระเจ้า ขอพระองค์เมตตาที่จะเปิดทางให้ และนำให้เราได้อยู่ในความอุปถัมภ์ของพระองค์