สดุดี 117 สดุดีที่ยั่งยืนอยู่เป็นนิตย์

1 ชนชาติทั้งปวงเอ๋ย จงสรรเสริญพระยาห์เวห์

จงยกย่องพระองค์เถิด  มนุษย์ทั้งหลาย

2 เพราะความรักมั่นคงของพระองค์ที่มีต่อเรานั้น ยิ่งใหญ่

และความซื่อตรงของพระยาห์เวห์ดำรงอยู่เป็นนิตย์

สรรเสริญพระยาห์เวห์!

พระคำเชื่อมโยง

1* โรม 15:11; วิวรณ์ 15:4, 5:9

2* อิสยาห์ 25:1; สดุดี 85:10;
โรม 15:8-9

เป็นการเรียก เชิญคนทั้งโลกมาสรรเสริญพระเจ้า ไม่เว้นใครเลย ที่เป็นเช่นนั้นเพราะพระเจ้าทรงรักมนุษย์ทุกคนมาก เมื่อเขาเกิดมา พระเจ้าประทานสิ่งจำเป็นรอพวกเขาอยู่แล้ว เพื่อให้มีชีวิตอยู่ได้
เป็นความรักที่ให้กับทุกคนโดยไม่เห็นแก่หน้าใคร
อย่างไรก็ตาม พระเจ้ายังมีความรักพิเศษให้กับทุกคนที่รักพระองค์
ความรักและความซื่อตรงของพระเจ้ามีมาใหม่ทุกเวลาเช้า ไม่พอ… ยังมีดำรงคงอยู่ยั่งยืนเป็นนิตย์