สดุดี 115 พระพรมหาศาลจากพระยาห์เวห์

พระเจ้าทรงอยู่ในสวรรค์
1 ไม่ใช่เพื่อเรา โอพระยาห์เวห์ ไม่ใช่เพื่อเรา
แต่เราขอถวายพระเกียรติแด่พระนามของพระองค์
เพื่อเห็นแก่ความรักมั่นคง และความซื่อตรงของพระองค์
2 เหตุใดชาติต่าง ๆ จึงกล่าวว่า
“พระเจ้าของเจ้าอยู่ที่ไหน?”

พระเจ้าของเราไม่ใช่รูปเคารพ
3 พระเจ้าของเราทรงอยู่ในสวรรค์
พระองค์ทรงทำทุกสิ่งที่ทรงพอพระทัย
4 รูปเคารพของพวกเขาเป็นเงินและทอง
เป็นผลงานมือมนุษย์
5 มันมีปาก แต่ไม่พูด
มีตาแต่มองไม่เห็น
6มันมีหู แต่ไม่ได้ยิน มีจมูก แต่ไม่รู้กลิ่น
7 มันมีมือ แต่ขาดความรู้สึก
มีเท้าแต่ไม่เดิน
มันไม่อาจทำเสียงออกจากลำคอ
8 คนที่สร้างมันขึ้นมาก็เป็นเหมือนรูปปั้นเหล่านั้น
รวมไปถึงคนที่วางใจรูปปั้นเหล่านั้นด้วย

มาวางใจพระเจ้าของเราสุดใจ
9 โอ อิสราเอล จงวางใจในพระยาห์เวห์
พระองค์ทรงเป็นผู้ช่วยเหลือ ทรงเป็นโล่ป้องภัย
10 โอ วงศ์วานของอาโรน จงวางใจในพระยาห์เวห์
พระองค์ทรงเป็นผู้ช่วยเหลือ ทรงเป็นโล่ป้องภัย
11 เหล่าผู้ที่ยำเกรงพระยาห์เวห์ทั้งหลาย
จงวางใจในพระยาห์เวห์เถิดพระองค์ทรงเป็นผู้ช่วยเหลือ
ทรงเป็นโล่ป้องภัย

พระพรจากพระยาห์เวห์
12 พระยาห์เวห์ทรงระลึกถึงเราทั้งหลาย
พระองค์จะทรงอวยพระพรเรา​
พระองค์ทรงอวยพระพรวงศ์วานอิสราเอล
พระองค์ทรงอวยพระพรวงศ์วานอาโรน
13 พระองค์ทรงอวยพระพรเหล่าคนที่ยำเกรงพระยาห์เวห์
ไม่ว่าจะเป็นผู้น้อยหรือผู้ใหญ่


คำอวยพรจากผู้เขียน
14 ขอพระยาห์เวห์ทรงเพิ่มพูนให้ท่าน
ทั้งตัวท่านและลูกหลานของท่าน
15 ขอให้ท่านได้รับพระพรจากพระยาห์เวห์
ผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดิน
16 ฟ้าสวรรค์เป็นห้วงฟ้าสวรรค์ของพระยาห์เวห์
แต่พระองค์ทรงมอบแผ่นดินให้กับลูกหลานของมนุษย์
17 คนตายรวมไปถึงคนที่ก้าวไปสู่ความเงียบ
ไม่สรรเสริญพระยาห์เวห์
18 แต่เราจะถวายพระพรแด่พระยาห์เวห์
ตั้งแต่เวลานี้ไปจนตลอดไปเป็นนิตย์
จงสรรเสริญพระยาห์เวห์!

ข้อพระคำเชื่อมโยง

1* สดุดี 79:9-10; อิสยาห์ 48:11; เอเสเคียล 20:14

2* สดุดี42:3,79:10,อพยพ 32:12; โยเอล 2:17

3* สดุดี 135:6, 103:19 ; ดาเนียล 4:35; อิสยาห์ 46:10

4* เฉลยธรรมบัญญัติ 4:28; เยเรมีย์ 10:3-5; อิสยาห์ 46:6-7

5* เยเรมีย์ 10:5

8* สดุดี 135:18; ฮาบากุก 2:18-19; เยเรมีย์ 10:8

9* สดุดี 62:8, 118:2-4; สุภาษต 30:5

10* สดุดี 118:3; กันดารวิถี 18:7, 16:40

11* กิจการ 10:35; สุภาษิต 14:26, 30:5 ; วิวรณ์ 19:5

12* สดุดี 136:23; อิสยาห์ 49:14-16; ปฐมกาล ​12:2-3

13* ลูกา 1:50; สดุดี 128:1, 112:1, 128:4-5 ; วิวรณ์ 19:5

14* เฉลยธรรมบัญญัติ 1:11 ; กิจการ 3:25, 2:39; เศคาริยาห์ 8:20-23

15* ปฐมกาล 1:1, 14:19 ; วิวรณ์ 14:7; สดุดี 96:5

16* สดุดี 8:6, 89:11; เยเรมีย์ 27:5-6; ปฐมกาล 1:28-30

17 * สดุดี 31:17, 6:5, 88:10-12; 1 ซามูเอล 2:9

18* สดุดี 113:2, 145:21; ดาเนียล 2:20; วิวรณ์ 5:13

สดุดีบทนี้ เป็นสดุดีที่ชุมชนจะร้องพร้อม ๆ กันเพื่อสรรเสริญพระเจ้า โดยที่มองมุ่งไปยังพระสิริของพระเจ้าที่พระองค์ทรงช่วยกู้คนของพระองค์

ข้อ 1-2พระเจ้าทรงอยู่ในสวรรค์
นี่เป็นคำอธิษฐานที่ไม่ใช่เหมาะกับสมัยโบราณเท่านั้น แต่ ณ วันนี้ เราต้องขอให้พระเกียรติของพระเจ้าปรากฏในแผ่นดินโลกที่เป็นศัตรูกับพระเจ้า เมื่อมีสงครามเกิดขึ้น อย่างเช่นที่ยูเครนในวันนี้ สงครามในพม่า และการต่อสู้ในที่ต่าง ๆ มากมาย บางครั้งคนจะถามว่า พระเจ้าของเจ้าอยู่ที่ไหน? ไม่เห็นมาช่วยเจ้าเลย เราจึงต้องอธิษฐาน ขอพระจ้าทรงสำแดงพระสิริของพระองค์ ให้ทั้งโลกได้เห็นวันนี้ เวลานี้
ไม่ว่าใครจะไม่เชื่อในพระเจ้า ไม่เชื่อว่าพระองค์มีจริง แต่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงสร้าง ทรงดำรงอยู่จริง คนที่ไม่เชื่อ ก็จะยืนยันความไม่เชื่อ แต่… พระเจ้าของเราทรงพระชนม์อยู่

ข้อ 3-8 พระเจ้าของเราไม่ใช่รูปเคารพ
ผู้เขียนได้อธิบายชัดเจนว่า พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่เกินกว่ารูปเคารพของชาวคานาอัน แต่เราอย่าลืมว่า พวกเราเองก็อาศัยในแผ่นดินที่เต็มด้วยรูปเคารพเช่นกัน เราเห็นภาพของผู้คนที่วางใจในรูปเคารพ แต่เราวางใจในพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์ 9-11 มาวางใจพระเจ้าของเราสุดใจ
ผู้เขียนได้เชิญชวนให้ทุกคนเข้ามาวางใจพระเจ้า ท่านกล่าวถึงคนสามกลุ่ม คือ คนอิสราเอลทั้งหมด วงศ์วานของอาโรน ผู้มีหน้าที่ในการนำคนนมัสการพระเจ้า และทุกคนที่ยำเกรงพระเจ้า ซึ่งน่าจะหมายถึงคนอื่นที่ไม่ใช่เชื้อชาติอิสราเอล หมายถึงผู้ที่เชื่อในพระเจ้าให้วางใจว่าพระองค์คือ พระผู้ช่วยเหลือทุก ๆ ด้าน ลองหันกลับไปทบทวนสิ่งที่ผ่านมา เราจะเห็นหลายอย่างที่พระเจ้าทรงช่วยเราไว้ ปกป้องเราไว้ แต่เราไม่ได้สังเกตมาก่อน

12-13พระพรจากพระยาห์เวห์
ผู้เขียนมีความมั่นใจว่า คนทั้งสามกลุ่มที่กล่าวมาคือผู้ที่จะรับพระพรของพระเจ้า แบบไม่เลือกว่าจะเป็นคนใด จะเป็นผู้ปกครองหรือประชาชนธรรมดา ขอให้เขายำเกรงพระเจ้าแล้วกัน

14-18คำอวยพรจากผู้เขียน
ในเมื่อพระเจ้าทรงเป็นผู้สร้างฟ้าสวรรค์ แผ่นดิน พระองค์ทรงกำหนดและดูแลฟ้าสวรรค์ให้ แต่แผ่นดินนั้นพระองค์ทรงให้มนุษย์ดูแล ลองกลับไปดูสดุดี เราจะเห็นว่า ฟ้าสวรรค์ที่พระเจ้าทรงดูแลให้เรานั้น มหัศจรรย์ยิ่งนัก มนุษย์เรายังไปไม่ถึงไหนกับการที่จะรู้จักพระเจ้า และเกรงว่า โลกนี้อาจถึงที่สิ้นสุดก่อนที่เราจะสำรวจจักรวาลได้หมด…​ ทบทวนพระคำข้อนี้ และมองโลกในวันนี้ เราจะต้องกล่าวคำว่า เราขอสรรเสริญพระเจ้าตลอดไปเป็นนิตย์ ขอพระเจ้าทรงให้เรามีชีวิตเป็นนิตย์กับพระองค์