สดุดี 110 การปกครองของพระเมสสิยาห์

Created with GIMP

บทสดุดีของดาวิด
การปกครองของพระเมสสิยาห์
1 องค์พระยาห์เวห์ตรัสกับองค์กษัตริย์ของข้าว่า
“จงนั่งที่ขวามือของเรา จนกว่าเราจะทำให้ศัตรูของเจ้ากลายเป็นแท่นวางเท้าของเจ้า”
2 พระยาห์เวห์ทรงยื่นคทาอันทรงฤทธานุภาพของท่านจากศิโยน
ขอให้ท่านปกครองท่ามกลางศัตรูของท่าน
3 ในวันแห่งอำนาจของท่าน ชนชาติของท่านจะเต็มใจอาสาออกไปสู้
ท่านจะได้รับหยาดน้ำค้างของวัยหนุ่มจากครรภ์แห่งรุ่งอรุณ

พระเยซู : องค์ปุโรหิตนิรันดร์

4 พระยาห์เวห์ทรงปฏิญาณแล้ว และพระองค์จะไม่ทรงเปลี่ยนพระทัย “เจ้าเป็นปุโรหิตนิรันดร์ ตามแบบอย่างเมลคีเซเดค”
5 องค์พระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์ประทับเบื้องขวาของท่าน
พระองค์จะทรงขยี้ผู้นำทั้งหลายทั่วโลก ในวันแห่งพระพิโรธ
6 พระองค์จะทรงพิพากษาชนชาติต่าง ๆ
ทำให้ผู้คนล้มตายกองพะเนิน จะทรงขยี้หัวผู้นำทั่วทั้งโลก
7 ท่านจะดื่มน้ำจากลำธารริมทาง
ท่านจะเงยพระพักตร์ขึ้น

ข้อพระคำเชื่อมโยง

1* ฮีบรู 10:12-13, 1:13 ; 1 โครินธ์ 15:25; เอเฟซัส 1:20-22

2* มัทธิว 28:18-20; 1 เปโตร 1:12; 2 โครินธ์ 10:4-5, ฟีลิปปี 2:10-11, สดุดี 2:9

3* ผู้วินิจฉัย 5:2; ฮีบรู13:21; ทิตัส 2:14; 1 เธสะโลนิกา 4:7

4* ฮีบรู 7:17, 7:21, 5:6, 7:28; กันดารวิถี 23:19

5* โรม 2:5; สดุดี 16:8; วิวรณ์ 17:12-14; สดุดี 68:14

6* สดุดี 68:21; มีคาห์ 4:3; อิสยาห์ 2:4; วิวรณ์ 19:11

7* สดุดี 27:6; ผู้วินิจฉัย 7:5-6; 1 เปโตร 1:11; ฮีบรู 2:9-10

สดุดี 110 บทนี้ เป็นบทที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับองค์พระเมสสิยาห์ องค์ผู้ทรงรับการเจิมเพื่อปกครองเป็นนิตย์

พระคัมภีร์ใหม่ ได้อ้างถึงพระคำในบทนี้มากกว่ายี่สิบครั้งทีเดียว และพระเยซูเองตรัสในมัทธิว 22:44 ,มาระโก 12:36 และลูกา 20:42-43 เพื่อพิสูจน์ความเป็นพระเจ้าของพระองค์ด้วย ข้อความที่บอกว่า พระคริสต์ประทับอยู่เบื้องขวาของพระเจ้า การที่ศัตรูจะกลายเป็นแท่นรองพระบาทนั้น ก็ปรากฏหลายแห่งในพระคัมภีร์ด้วยเช่นกัน

ในข้อหนึ่ง ที่กษัตริย์ดาวิดเขียนว่า องค์พระยาห์เวห์ตรัสกับองค์กษัตริย์ของข้าว่า “จงนั่งที่ขวามือของเรา จนกว่าเราจะทำให้ศัตรูของเจ้ากลายเป็นแท่นวางเท้าของเจ้า” ท่านไม่ได้หมายถึงตัวท่านเอง แต่กำลังหมายถึงผู้หนึ่งในวงศ์วานของท่านที่จะมาในอนาคต

ข้อสองนั้น พระยาห์เวห์ทรงยื่นคทาอันทรงฤทธานุภาพของท่านจากศิโยน ขอให้ท่านปกครองท่ามกลางศัตรูของท่าน พระยาห์เวห์ได้ทรงยื่นอำนาจปกครองให้กับพระองค์ และพระองค์จะทรงทำให้ศัตรูสยบต่อพระองค์ อ่าน ฟีลิปปี 2:10-11 ที่สะท้อนพระคำข้อนี้ จะไม่มีใครกล้าต่อต้าน ประท้วง กล่าวร้าย พระองค์อีกต่อไป

ข้อสาม ในวันแห่งอำนาจของท่าน ชนชาติของท่านจะเต็มใจอาสาออกไปสู้ ท่านจะได้รับหยาดน้ำค้างของวัยหนุ่มจากครรภ์แห่งรุ่งอรุณ
กองทัพของพระองค์พร้อมรบ ผู้เชื่อแท้จริงจะรบกับพระองค์ สนับสนุนอาณาจักรของพระองค์สุดใจ พระเมสสิยาห์จะทรงงดงามสง่าในฉลองพระองค์ที่เต็มด้วยพระสิริ ภาพของพระเยซูตรงนี้ คือองค์พระเมสสิยาห์ที่ทรงพลัง หนุ่มแน่น เข้มแข็ง เต็มด้วยความมุ่งมั่น และกำชัยชนะไว้แล้ว

ข้อสี่ พระยาห์เวห์ทรงปฏิญาณแล้ว และพระองค์จะไม่ทรงเปลี่ยนพระทัย “เจ้าเป็นปุโรหิตนิรันดร์ ตามแบบอย่างเมลคีเซเดค” พระเยซูมิได้เป็นปุโรหิตจากสายเลวี ทรงมาจากเชื้อสายเผ่ายูดาห์ ทรงเป็นปุโรหิตนิรันดร์ ปฐมกาล 14 เล่าว่า ท่านได้ออกมาจากเมืองซาเล็มเพื่อต้อนรับอับราฮัมจากการรบ พระองค์ปรากฏให้ผู้เชื่อได้เห็นมาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์ก่อนที่จะมาบังเกิดเป็นมนุษย์เสียอีก

ข้อ ห้า องค์พระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์ประทับเบื้องขวาของท่าน พระองค์จะทรงขยี้ผู้นำทั้งหลายทั่วโลก ในวันแห่งพระพิโรธ
เป็นข้อที่สะท้อนข้อหนึ่งอย่างชัดเจน ตอนนี้กลายเป็นว่า พระบิดาจะประทับเบื้องขวาของพระองค์เพื่อช่วยในการรบให้พระองค์จะมีชัยเหนือทั้งโลก กษัตริย์ดาวิดเองได้มองเห็นล่วงหน้าว่า พระเมสสิยาห์จะกลับมาเพื่อปราบศัตรูทั้งสิ้นของพระองค์​ และท่านบอกเราชัดเจนว่า พระบิดาทรงอยู่ในสงครามครั้งนี้ด้วย

ข้อ หก พระองค์จะทรงพิพากษาชนชาติต่าง ๆทำให้ผู้คนล้มตายกองพะเนิน จะทรงขยี้หัวผู้นำทั่วทั้งโลก
พระองค์จะทรงแยกแกะจากแพะ (มัทธิว 25:31-46)

ข้อเจ็ด ท่านจะดื่มน้ำจากลำธารริมทาง ท่านจะเงยพระพักตร์ขึ้น
พระเมสสิยาห์องค์นี้ ทรงเป็นทั้งนักรบที่ชนะ และเป็นปุโรหิต ทรงเป็นผู้พิพากษาชนชาติต่าง ๆ ด้วย พระเยซูคริสต์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเหนือทุกสิ่ง และทรงเป็นพระผู้ช่วยสำหรับทุกคนที่เชื่อ การเงยพระพักตร์ของพระองค์ เป็นภาพของผู้รบชนะเงยพระพักตร์ขึ้นมาด้วยความกล้าหาญ มุ่งมั่น แสดงถึงชัยชนะที่เบ็ดเสร็จ
มนุษย์บาปอย่างเรา จึงต้องกลับมาหาพระองค์ด้วยใจถ่อมลง ขออยู่ในร่มพระคุณด้วยเงื่อนไขของพระองค์