สดุดี 108 แด่พระเจ้าผู้ทรงให้เราชนะศัตรู

ภาพของคุณdimitrisvetsikas1969 จาก pixabay.com

บทเพลงสดุดีของกษัตริย์ดาวิด
1 ข้าแต่พระเจ้า จิตใจของข้าแน่วแน่
ข้าจะร้องเพลงและเล่นดนตรีอย่างสุดจิตสุดใจ
2 จงตื่นขึ้นเถิดพิณใหญ่ และพิณเขาคู่
ข้าจะปลุกอรุณรุ่ง
3 ข้าแต่พระยาห์เวห์ ข้าจะยกย่องพระองค์ท่ามกลางชนชาติต่าง ๆ
ข้าจะร้องเพลงสรรเสริญพระองค์ท่ามกลางประชาชาติทั้งปวง
4 เพราะความรักมั่นคงของพระองค์ยิ่งใหญ่
สูงเหนือฟ้าสวรรค์ ความซื่อตรงของพระองค์ สูงเทียมเมฆ
5 โอพระเจ้า ขอทรงเป็นที่ยกย่องเหนือฟ้าสวรรค์
ขอพระสิริของพระองค์แผ่ออกไปทั้งแผ่นดินโลก
6 ขอทรงให้เราได้รับชัยชนะด้วยพระหัตถ์ขวา
เพื่อให้ผู้ที่พระองค์ทรงรัก จะได้รับการช่วยให้รอด

7 พระเจ้าตรัสจากสถานนมัสการของพระองค์ว่า
“ด้วยชัยชนะ เราจะแบ่งเชเคม และแบ่งหุบเขาเมืองสุคคท
8 กิเลอาดเป็นของเรา มนัสเสห์เป็นของเรา เอฟราอิมเป็นหมวกป้องกันศีรษะของเรา ยูดาเป็นคทาของเรา
9โมอับเป็นอ่างชำระของเรา เราเหวี่ยงรองเท้าของเราลงบนเอโดม เราโห่ร้องด้วยความมีชัยเหนือฟีลิสเตีย
10 ใครจะพาข้าไปยังเมืองป้อม?ใครจะนำข้าไปยังเอโดม?
11 โอ พระเจ้า พระองค์ไม่ทรงยอมรับพวกเรา
และไม่เสด็จออกไปพร้อมกับกองทัพของเราแล้วหรือ?
12 ขอทรงช่วยเราทั้งหลายเพื่อต่อต้านศัตรูเพราะความช่วยเหลือของคนนั้นก็ไร้ค่า
13 โดยพระเจ้า เราจึงได้รับชัยชนะ
พระองค์ทรงเป็นผู้เหยียบศัตรูของเราลง

ข้อพระคำเชื่อมโยง

1* สดุดี 57:7-11, 145:21-146-2, 71;15, 104:33

2* สดุดี 103:22,81:2, 69:30, 57:8

3* สดุดี 22:22,27, 117:1; เศฟันยาห์ 3:14

4* สดุดี 36:5,103:11, 89:2; เอเฟซัส 2:4-7

5* สดุดี 57:5, 148:13; มัทธิว 6:9-10,13; อิสยาห์ 6:3

6* สดุดี 60:5-12; 2 พงศาวดาร 32:20-22; โคโลสี 3:12; เฉลยธรรมบัญญัติ 33:12

7*2 เปโตร 1:3-4; 1 เปโตร. 1:8; 1:3; อาโมส 4:2

8* ปฐมกาล 49:10; สดุดี 122:5; 2 ซามูเอล 5:5

9* ยอห์น 13:14; 13:8; อิสยาห์ 14:29-32; สดุดี 60:8-10

10* โอบาดีย์ 1:3-4; เยเรมีย์ 49:7-16; อิสยาห์ 63:1-6

11*สดุดี 44:9; 2 พงศาวดาร 13:12; 20:15; 1 ซามูเอล 17:36, 29:1-11

12*เยเรมีย์ 17:5-8; เพลงคร่ำครวญ 4:17; อิสยาห์ 2:22, 30:3-5, 31:3

13* สดุดี 118:6-13; อิสยาห์ 63:3; สดุดี 18:42, 60:12

สดุดีบทนี้ เป็นสดุดีชวนให้วางใจพระเจ้าเพราะพระสัญญาของพระองค์ ข้อความนำมาจากสดุดีบทที่ 57:7-11 และ 60:5-12 คำว่า ข้าจะปลุกอรุณรุ่ง มีความหมายเปรียบว่า เมื่อความรอดของพระเจ้าเคลื่อนเข้ามาเหมือนรุ่งอรุณ ข้าก็จะสรรเสริญพระเจ้า
สดุดี108:1-6 กษัตริย์ดาวิดสรรเสริญพระเจ้าอย่างสูง เพราะความรักมั่นคงและความซื่อตรงของพระองค์ยิ่งใหญ่สูงส่งนัก พระองค์ทรงปรารถนาที่จะให้พระเจ้าทำให้พระองค์เองเป็นที่ยกย่องเหนือฟ้าสวรรค์ และช่วยท่านให้พ้นจากความทุกข์ต่าง ๆ ชัยชนะแท้จริงในชีวิตมาจากพระเจ้าเท่านั้น

สดุดี 108:7-13 ข้อ 7-9 ทำให้เราเห็นการที่พระเจ้าทรงปราบศัตรูให้ราบคาบ กษัตริย์ดาวิดทรงทราบดีว่า
การช่วยเหลือจากคนนั้น ไร้ค่าจริง ๆ แต่หากพระเจ้าทรงทำให้ พระองค์ก็จะทรงเป็นผู้ปราบศัตรูเอง
สูตรสำเร็จของท่านคือ เมื่อพระเจ้าปราบศัตรูแล้ว เป็นการปราบที่แน่นนอน ถาวร ไม่มีใครเปลี่ยนกลับคืนได้