สดุดี 61 คำปฏิญาณจะสรรเสริญพระเจ้าทุกวัน

ภาพจาก Pexels.com ของ Alesia Kozic


ถึงหัวหน้านักร้อง ใช้เครื่องสายของดาวิด
คำวิงวอน
1 โอพระเจ้า ขอทรงฟังเสียงร้องของข้า
ขอทรงเอียงพระกรรณฟังคำอธิษฐานของข้า
2 ข้าร้องหาพระองค์จากที่สุดปลายแผ่นดิน
ยามที่ใจของข้าอ่อนระโหย
ขอทรงนำข้าไปสู่ศิลาที่อยู่สูงกว่าข้า

ดาวิดมั่นใจ
3 ด้วยว่า พระองค์ทรงเป็นที่พักพิงใจของข้า
เป็นป้อมที่มั่นคงเพื่อต่อต้านศัตรู
4 ข้าขออาศัยในพลับพลาของพระองค์ตลอดไป 
ข้าจะลี้ภัยใต้ร่มปีกของพระองค์ เซ ลาห์
5 โอ พระเจ้า เพราะพระองค์ทรงสดับคำปฏิญาณของข้า
พระองค์ประทานมรดกของคนที่ยำเกรงพระนามให้แก่ข้า

คำทูลเพื่อกษัตริย์
6 ขอทรงให้องค์กษัตริย์ มีอายุยืนนานต่อไป
ขอให้ท่านมีอายุยืนนานไปทุกชั่วชาติพันธ์ุ
7 เพื่อองค์กษัตริย์จะครอบครองต่อพระพักตร์พระเจ้าเป็นนิตย์
ขอให้ความรักมั่นคงและความซื่อตรงของพระองค์รักษาท่านไว้

สัญญาทำตามคำปฏิญาณ
8 แล้วข้าจะร้องเพลงสรรเสริญพระนามของพระองค์ตลอดไป
ขณะที่ข้าทำตามคำปฏิญาณของข้าทุกวัน

พระคำเชื่อมโยง

1*ฟีลิปปี 4:6; สดุดี 4:1; 130:2

2*สดุดี 18:2; 139:9-10; อิสยาห์ 32:2

3* สุภาษิต 18:10; สดุดี 62:7; 2 โครินธ์ 1:10

4* สดุดี 91;4; 27;4; 23:6

5*สดุดี 56:12; มาลาคี 3:16-18; 115:13

6*สดุดี 21:4; 89:36-37; 21:6, 136:21-22, 135:12

7*สดุดี 40:11; 41:12; 57:3

8*สดุดี 65:1; 145:1-2; 66:13-16

สดุดี 61:1-2. คำวิงวอน
จากที่สุดปลายแผ่นดิน.. นี่คือความรู้สึกของดาวิดยามที่ท่านร้องหาพระเจ้า เป็นความรู้สึกว่า ทั้งอยู่ไกลและเหน็ดเหนื่อยเหลือเกิน เขารู้สึกห่างจากพระเจ้า สิ่งที่ทูลขอคือ ขอพระองค์ทรงนำไปยังศิลาที่สูงกว่า นั่นคือ ท่านกำลังขอพระเจ้านำท่านไปยังที่ปลอดภัย มั่นคงจากศัตรู ศิลานั้นไม่ใช่ก้อนหินธรรมดา แต่ศิลาคือบุคคล คือพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์ ดาวิดกับเราไม่ต่างกัน เมื่อเกิดความรู้สึกห่างไกลและท้อแท้เช่นนี้ เราต้องการให้พระเจ้าสถิตอยู่ด้วยอย่างชัดเจน

สดุดี 61:3-5 ดาวิดมั่นใจ
เมื่อท่านทูลขอแล้ว ก็ไม่ได้ลังเล สงสัยเลย ดาวิดมั่นใจว่าท่านได้อยู่ภายใต้การดูแลของพระเจ้า ดูสิว่า ท่านกล่าวถึงพระเจ้าอย่างไร พระองค์ทรงเป็นที่พักพิงใจ ทรงเป็นป้อมมั่นคง พลับพลา ร่มปีก. อย่างนี้แล้วจะให้ขาดความมั่นใจได้อย่างไร เรามองพระเจ้าอย่างนั้นไหมเมื่อเราท้อแท้ พระองค์เป็นที่พักพิงใจได้จริง ๆ แต่เราต้องเข้ามาหาพระองค์และมั่นใจอย่างดาวิด
ดาวิดได้สัญญาบางอย่างกับพระเจ้า และท่านมั่นใจว่าพระเจ้าทรงฟัง ท่านยังกล่าวถึงมรดกของคนที่ยำเกรงพระเจ้า ในความคิดของดาวิดนั่นคือ แผ่นดินที่พระเจ้าทรงสัญญาจะให้ชนอิสราเอล

สดุดี 61:6-7 คำทูลเพื่อกษัตริย์
กษัตริย์องค์นี้ก็คือตัวดาวิดเอง ท่านขอพระเจ้าทรงรักษาท่านให้มีอายุยืนนาน เพื่อว่าจะปกครองประเทศอย่างทรงธรรมต่อไป แปลกที่ท่านขอให้มีชีวิตยืนนานชั่วชาติพันธุ์ นั่นคือ ให้บัลลังก์ของท่านอยู่ไปตลอดนิรันดร์ ท่านกำลังมองไปในอนาคตถึงองค์พระเมสสิยาห์ที่จะมา และพระเจ้าทรงตอบคำอธิษฐานนี้แล้วด้วยองค์พระเยซูคริสต์

สดุดี 66:8 สัญญาทำตามคำปฏิญาณ
แล้วเราก็มารู้ว่าท่านปฏิญาณสิ่งใดกับพระเจ้า ท่านสัญญาว่า จะร้องเพลงสรรเสริญพระนามของพระเจ้าตลอดไป คำปฏิญาณนี้ยังสืบทอดต่อมารุ่นต่อรุ่นจนปัจจุบัน สดุดีของดาวิดไม่ได้เคยหายไปจากการนมัสการพระเจ้าของคนรุ่นต่อมา เป็นคำสรรเสริญที่พระเจ้ายังคงได้รับจากมวลมนุษย์ที่วางใจในพระองค์ เป็นวิถีชีวิตของคนที่เชื่อในพระองค์ เป็นชีวิตประจำวันของเราทุกคน ​​การสรรเสริญพระเจ้านั้นสำคัญยิ่ง เพราะเป็นการยอมรับความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าในแง่มุมต่าง ๆ และเมื่อการสรรเสริญเป็นกิจวัตรของใคร ชีวิตของคนนั้นก็จะเต็มด้วยพระพรที่หาจากไหนไม่ได้เลย