ลูกา 3 ยอห์นผู้ให้บัพติศมา …เตรียมทางล่วงหน้า

ที่มาที่ไปของยอห์น

คำเทศนาของยอห์น

คำถามจากคนที่กลับใจ

ยอห์นเป็นใครกัน?

ยอห์นให้บัพติศมาแก่พระเยซู

ลำดับวงศ์ของพระเยซู