สดุดี 100 แผ่นดินโลกมาสรรเสริญพระเจ้า

สดุดีนี้ บอกถึงสิ่งที่พระเจ้าทรงเป็น พระองค์คือพระเจ้า พระองค์ทรงสร้างเรา พระองค์ทรงดี รักมั่นคงและความซื่อตรงของพระองค์ ยืนยงตลอดไป บอกว่าเราเป็นใคร เป็นคนของพระองค์ เป็นแกะในทุ่งของพระองค์ สิ่งที่คนของพระเจ้าทำถวายพระเจ้า
เปล่งเสียงชื่นบาน ปรนนิบัติ เข้าเฝ้า รู้ เข้าไปในพระนิเวศ ขอบพระคุณ ถวายพระพร