ลูกา 23 สู่แดนประหาร

เป็นช่วงเวลาใกล้ถึงวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์และวันคืนชีพของพระเยซู เราจึงมาย้อนกลับดูเหตุการณ์ในช่วงเวลานั้นว่า เกิดอะไรขึ้น

ปีลาตกับพระเยซู

เฮโรดกับพระเยซู

คำพิพากษาประหารชีวิต

องค์กษัตริย์บนไม้กางเขน

สิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน

เก็บพระศพ