ลูกา 1 ทูตสวรรค์มาเยือน

คำนำจากผู้เขียน ..ท่านลูกา

ทูตสวรรค์เยี่ยมเศคาริยาห์

ทูตสวรรค์เยี่ยมมารีย์

มารีย์เยี่ยมเอลีซาเบธ

บทเพลงสรรเสริญของมารีย์

วันที่ยอห์นเกิด

เพลงสรรเสริญพยากรณ์ของเศคาริยาห์

ลูกา 2 พระบุตรพระเจ้าลงมาในโลก

คำสั่งสำคัญจากอาณาจักรโรม

บังเกิดแล้ว…พระบุตรพระเจ้า

ทูตสวรรค์บอกข่าวสำคัญที่สุด

แขกผู้มาเยือนชุดแรก

ไปพระวิหารครั้งแรก

สองคนชราที่เฝ้ารอ

พระคุณที่อยู่เหนือพระเยซู

ไปพระวิหารครั้งที่ 2

ชีวิตในเมืองนาซาเร็ธ

ลูกา 3 ยอห์นผู้ให้บัพติศมา …เตรียมทางล่วงหน้า

ที่มาที่ไปของยอห์น

คำเทศนาของยอห์น

คำถามจากคนที่กลับใจ

ยอห์นเป็นใครกัน?

ยอห์นให้บัพติศมาแก่พระเยซู

ลำดับวงศ์ของพระเยซู

ลูกา 4 พระราชกิจตอนเริ่มแรก

เผชิญกับศัตรู

พระเยซูทรงเริ่มงานในกาลิลี

คนนาซาเร็ธปฏิเสธพระองค์

ผีสิงต้องออก

รักษาแม่ยายเปโตร

การรักษาโรคหลังจากวันสะบาโต

พระราชกิจในแคว้นกาลิลี